Svenska Folkdansringen

Vår verksamhet

Svenska Folkdansringens huvuduppgift är att stödja de lokala föreningarna och deras verksamhet. Det sker i första hand genom att erbjuda utbildningar till ledare inom organisationen, kontakt med olika myndigheter, besvara remisser som berör vårt verksamhetsområde och samarbeten med likasinnade organisationer är också en viktig del i Svenska Folkdansringens verksamhet.

Verksamheten inom Svenska Folkdansringens föreningar är i huvudsak dans, musik, dräkt och slöjd.

Verksamheten som riktar sig till alla åldrar, barn- och ungdomsgrupper samt vuxna, skapar mötesplatser för utbyte av kunskaper och nya kontakter.

Föreningarna aktiverar inte bara egna medlemmar utan bedriver också en omfattande utåtriktad verksamhet med kurser, uppvisningar och festivaler.

Dansen är den grundläggande verksamheten i de flesta av Svenska Folkdansringens medlemsföreningar; folkdans, gammaldans, traditionell dans och ibland historiska danser. Ofta dansar man parvis i en större grupp med till exempel åtta par i en uppställning.

I Svenska Folkdansringen har musiken och sången en viktig funktion. I många föreningar finns det spelgrupper och en del har även körer. Spelmännen är en bärande del vid folkdansföreningarnas träningar, uppvisningar och föreställningar.

I våra föreningar bedrivs också dräktverksamhet. Där kan du få råd och hjälp kring din folkdräkt eller bygdedräkt och många har träffar där man ses och syr tillsammans.

Svenska Folkdansringen ordnar även kurser inom slöjd. Det kan vara silversmide, bandvävning, tenntrådsbroderi, stickning, luffarslöjd eller att snida i trä.


Kort om oss

Svenska Folkdansringen studerar, levandegör och för vidare svensk folklig kultur.

Det gör vi genom verksamheter så som dans, lek, musik, sång, dräktkultur, slöjd, hantverk, matkultur, folktro, seder och bruk.

I våra föreningar, distrikt och riksorganisation vägleds arbetet av värderingar som gemenskap, engagemang och mångfald. Verksamheterna bedrivs i demokratisk ideell föreningsform, politiskt och religiöst obundna.


 

Föreningar, distrikt och riksorganisation

Föreningarna inom Svenska Folkdansringen, som bedriver vår huvudsakliga verksamhet, är spridda över hela Sverige. Medlemmarna i föreningarna väljer demokratiskt en styrelse och andra förtroendevalda representanter.

Distriktens styrelser och förtroendevalda väljs av sina föreningars representanter. I distrikten samverkar lokala föreningar för föreningsövergripande verksamheter som till exempel utbildning, samkväm, evenemang och regionala påverkansinsatser.

Riksorganisationens styrelse, övriga förtroendevalda och valberedning väljs av distriktens utsedda ombud på Riksstämman. I riks uppdrag ingår bland annat utbildning, påverkan, stöd, övergripande STIM-avtal och försäkringsskydd för föreningar och medlemmar. Den gemensamma tidskriften Hembygden produceras och går ut till alla enskilda medlemmar i organisationen.


 

Zornmärket

Zornmärket i guld, silver och brons utdelas av Svenska Folkdansringen till förtjänta spelmän. Allt för att öka intresset för den svenska folkmusiken och låta arvet från äldre tiders spelmän leva vidare genom yngre generationer.

 

1910 arrangerades en riksspelmansstämma där Anders Zorn komponerade ett minnesmärke i silver som alla deltagare fick som minne. Först 1933 gavs samma märke ut i brons, silver och guld till stämmodeltagarna i Västerås. Märket övergick senare på 1900-talet till att bli ett förtjänstmärke för spelmän som spelat upp och godkänts av en jury.

 

Uppspelningarna för Zornmärket lever vidare genom Svenska Folkdansringen sedan upprinnelsen på 1930-talet. Förtjänstmärket har till uppgift att öka intresset för den svenska folkmusiken och för att nya generationer ska stimuleras till att, enligt Anders Zorns intentioner, på ett traditionsbevarande sätt föra vidare och skapa förståelse för den musik och de spelstilar som vi ärvt från äldre tiders spelmän.

Som arrangör av uppspelningar för Zornmärket har Svenska Folkdansringen ett stort ansvar för bevarandet av traditioner inom folkmusiken.

Mer information finns på www.zornmarket.se

(Informationen på denna sida kommer från https://folkdansringen.se/riks/var-verksamhet/ )

Mer information finns på:  https://folkdansringen.se/riks/

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar